Voorwaarden/Terms

Home Russische Keuken Freelance Kok Prive Kok Demonstraties Catering Mail
Добро пожаловть   Русская кухня   Независимый повар   Личный повар   Демонстрация   Доставка с обслуживанием   Почта
Home Russian Kitchen Freelance Chef Private Chef Demonstrations Catering Mail
 

Voorwaarden

Voorwaarden welke door Romanov Culinair Catering hierna te noemen R.C.. gedeponeerd zijn bij de k.v.k. te Deventer onder nr. : 08103071

1. Opdrachtgever en R.C.., leveringen en betalingen.
1.1 Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht verstrekt, R.C.. is degene die de opdracht heeft ontvangen.
1.2 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar R.C.. is gevestigd.
1.3 Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en R.C.., tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
1.5 Bij het samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2. Offertes
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overlegd, is R.C.. niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
2.4 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

3. Honorarium.
3.1 De honorering van R.C.. berust op uurtarieven, tenzij anders overeengekomen. Het geldende uurtarief is excl. B.t.w. Op officieel erkende feestdagen wordt een toeslag berekend van 50 %.
3.2 Reiskosten worden berekend volgens het belasting tarief. De berekening vindt plaats vanaf de vestigingsplaats van R.C... en de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd. Het km tarief is excl. b.t.w.
3.4 Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden wekelijks gedaan tenzij anders overeengekomen. Bij opdrachten welke binnen een week worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast.
3.5 R.C.. verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.

4. Wijziging in de opdracht.
4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot een vermindering van het overeengekomen bedrag.
4.2 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan R.C.. ter kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of telefonisch opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 Verandering in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door R.C.. wordt overschreden; in dat geval is art 12 van overeenkomstige toepassing.

5. Eigendommen opdrachtgever.
5.1 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet R.C.. dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
5.2 Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening bedoelde zaken te verzekeren.

6. Eigendommen R.C..
6.1 Alle eigendommen van R.C.. welke hij gebruikt voor de uitvoering van zijn opdracht, blijven te allen tijde in eigendom van R.C...
6.2 Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesse te vorderen, in rekening gebracht.

7. Vertrouwelijke informatie.
7.1 R.C.. is verplicht alle vertrouwelijke informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8. Betaling.
8.1 Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 R.C.. is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om voor de levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever 10 % van het factuurbedrag in rekening worden gebracht na de eerste aanmaning, alsmede een rente overeenkomstig met de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
8.4 De eigendom der goederen en rechten blijft aan R.C.. en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de
opdrachtgever op de dag waarop deze verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
8.5 Voor opdrachten welke een lange verwerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetaling dient vooraf te worden overeengekomen.
8.6 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10 % van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 125,= bedragen.

9. Retentierecht / verhaal.
9.1 R.C.., die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die R.C.. besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht op retentie heeft R.C.. ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

10. Deellevering.
10.1 Iedere deellevering, waaronder wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

11. Verzuim van de opdrachtgever.
11.1 Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht van zijn zijde wordt vertraagd, kan door R.C. . het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesse te vorderen.

12. Overschrijding leveringstermijn.
12.1 De overeengekomen leveringstermijn zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

13. Annulering.
13.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan R.C.. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en indien R.C.. zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door R.C.. opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van R.C.. op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortkomende kosten en schaden.
13.2 Indien de opdrachtgever freelance opdrachten, welke worden uitgedrukt in dagen, annuleert dient hij dit tenminste 8 werkdagen voor de opdracht ingaat schriftelijk of telefonisch te bevestigen. Bij annulering binnen deze termijn is R.C.. gerechtigd 8 uur per dag in rekening te brengen voor de oorspronkelijk overeengekomen dagen.

Bij langere opdrachten is de annulering 21 dagen.

14. Afname.
14.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever direct na gereedkomen van de opdracht, deze in ontvangst te nemen.
14.2 Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gepaard gaande kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.

15. Klachten.
15.1 Reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na aflevering van de opdracht.
15.2 Indien niet anders is overeengekomen mag R.C.. voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
15.3 R.C.. is niet aansprakelijk voor fouten in de opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

16. Overmacht.
16.1 Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van R.C..., heeft de opdrachtgever geen enkel recht op vergoeding van kosten schaden of interesse m.b.t. de overeengekomen leveringstermijn en leveringsplicht.
16.2 In geval van overmacht zal R.C.. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, onder de verplichting om van R.C.. af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

17. Prijswijzigingen.
17.1 Wijziging in prijzen van materialen en halffabrikaten tijdens de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Alsmede stijging in lonen en sociale lasten kan worden doorberekend.

18. Beëindiging door R.C..
18.1 De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming en bij liquidatie van zijn bedrijf of als verantwoordelijke voor mismanagement in een besloten of naamloze vennootschap.
18.2 R.C.. heeft in de gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en / of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te staken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

19 Toepasselijk recht.
19.1 Deze overeenkomst is in al haar onderdelen rechtsgeldig voor zover ze niet in strijd zijn met het Nederlandse recht; welke van toepassing is op de bepalingen in deze voorwaarden.
19.2 Als bevoegde rechter wijzen de partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van R.C..